December 20, 2007

ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತ ದುಃಖ… (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ – 109)

ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತ ದುಃಖ, ಮೊಣಕೈ ಗಂಟಿನ ನೋವು ಬಹಳ ಕಾಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೊಣಕೈ ಗಂಟಿನ ತುದಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಾಗಿದಾಗ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಕರೆಂಟು ಹೊಡೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಜೀವವೇ ಹೋದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನೋವು ಮಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲು ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಾಗಿದರೆ ನೋವು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂತೆಯೇ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತಾಗ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವವೇ ಹೋದಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಆ ದುಃಖ ಮಾಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತಾಗ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ದುಃಖಿಸಿ ನಂತರ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಮದುವೆಯಾಗುವವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

No comments: