November 22, 2007

ಕಣ್ಣಿ ಇದೆ … (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ – 80 ಮತ್ತು 81)

ಕಣ್ಣಿ ಇದೆ ಎಂದು ಎಮ್ಮೆ ಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಹಗ್ಗ ಇದೆಯೆಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ.

ಯಾರಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ಡೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ಇದೆಯೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ.

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಲಾಳ ಇದೆಯೆಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಿದ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಗಂಡಸರು ಇದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ - Blouse piece ಇದೆಯೆಂದು ಸೀರೆ ಕೊಂಡಿದ್ದಳು!

No comments: