January 15, 2008

ಗಂಗಾಳ ತೊಳೆಯಲು … (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ – 128)

ಗಂಗಾಳ ತೊಳೆಯಲು ಮಂಗಳ ವಾರವೇ ಏಕೆ ಬರಬೇಕು?

ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಮಂಗಳವಾರವೇ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನೆಪ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾವ ದಿನ ಬೇಕಾದರೂ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂದೂಡುವವರನ್ನು ಕುರಿತ ಗಾದೆ ಇದು.

No comments: